GDPR

   Společnost DriveNet s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě s výjimkou společností zajišťujících přepravu objednávky směrem k zákazníkovi. Předané údaje budou složit výhradně pro účely komunikace se zákazníkem, vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy a dále pro komunikaci doručovatele zásilky s adresátem, tzn. informování o pohybu zásilky. Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.


   Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.


   Správci osobních údajů, kterým je společnost DriveNet s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, 460 07, Liberec, Česká republika, IČO: 037 10 726, tímto uděluji souhlas, aby zpracovávala po nezbytně nutnou dobu mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě.


   Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.


   Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují
  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • zasílací adresa
  • telefonní a e-mailové spojení


   Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky.


   V případě, že si budete přát své údaje po úspěšném zpracování objednávky vymazat, napište nám na e-mail info@cvicky.cz a my Vaše údaje smažeme.